PROJECTES DE NOVES TECNOLOGIES DE L’INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ ( TIC )

Hem volgut ser capdavanters en aquest camp, i ja fa anys que l’ordinador no és un element estrany a la nostra escola. Més enllà de les simples dotacions en ordinadors personals, hem treballat per tal que la seva utilització esdevingués una eina real de treball per alumnes i professorat. Totes les nostres aules disposen de material informàtic propi i pissarres digitals, a part de l’aula especialitzada en multimèdia i Internet.

Entenem les TIC com un mitjà, i és per això que la cultura informàtica que reben els nostres alumnes està encaminada a assolir competències i coneixements propis d’altres matèries. Veiem en aquest camp una via oberta a la informació, la investigació, a la comunicació i, en definitiva, al coneixement.

El Departament d’Informàtica de l’escola dóna suport a la resta del professorat en la realització d’activitats pròpies que permetin adequar continguts pedagògics a les nostres necessitats educativesUN ENSENYAMENT PRÀCTIC

Som conscients que un ensenyament eficaç és aquell que ofereix als alumnes eines per a ser autònoms en un món canviant com l’actual. Això suposa que l’adquisició de nous coneixements s’ha de dur a terme des d’una dimensió pràctica moltes vegades i que el com esdevé força més important que el què.

En aquesta línia des de les pràctiques de laboratori als treballs de recerca a la biblioteca són activitats habituals del Liceu Castro de la Peña. Una bona part dels nostres equipaments han estat dissenyats per acomplir decididament aquesta filosofia de treball.

El nostre alumnat dedica setmanalment a l’aplicació pràctica de mètodes de recerca i coneixement que permetin arribar a conclusions en qualsevol àrea o matèria.