Informació General PAU 2014

 

 

QUI POT FER LES PAU?

Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l'any de les proves

Els alumnes matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya si volen accedir a la universitat han de fer les PAU.

Per fer les PAU han de fer la matrícula, en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva.

Alumnat amb el batxillerat o equivalent de cursos anteriors

 • L'alumnat que ha finalitzat el 2n curs de batxillerat (o equivalent) a Catalunya haurà de matricular-se en la universitat pública a la qual estava adscrit el seu centre de secundària en l'any de finalització dels seus estudis.
 • L'alumnat procedent de fora de Catalunya que no ha iniciat mai estudis en cap universitat pública catalana farà les PAU a la universitat pública catalana a la qual estigui adscrit l'institut de secundària més proper al seu lloc de residència. Haurà de fer un trasllat d'expedient; per tramitar-lo haurà de contactar amb el servei de gestió acadèmica de la universitat en la qual s'ha de matricular a les PAU.
 • L'alumnat procedent de fora de Catalunya que ha iniciat estudis de grau a una de les set universitats públiques catalanes s'ha de matricular en aquella universitat en la qual ha iniciat estudis universitaris.

Alumnat de sistemes educatius estrangers

1-. Alumnat que ha finalitzat el batxillerat a l'estranger, homologat al segon de batxillerat espanyol
 • Es matricularà en la universitat on estigui adscrit el centre de secundària on va fer el primer de batxillerat.

 • Haurà d'acreditar l'homologació del segon curs de batxillerat i el certificat amb la qualificació mitjana corresponent al títol de batxillerat emès pel Departament d'Ensenyament.

2-. Alumnat de sistemes educatius de la Unió Europea o d'estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals

La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) li facilitarà la credencial que li permetrà el dret d'accés a la universitat espanyola, i que tindrà vigència a efectes d'admissió i formalització de matrícula durant 2 anys a partir de la data d'expedició.

Aquests estudiants es podran presentar a la fase específica en una universitat diferent a la UNED.

L'estudiant haurà d'acreditar, mitjançant la credencial, el compliment dels requisits d'accés a la universitat en el seu sistema educatiu d'origen.

3-. Alumnat de sistemes educatius estrangers homologats al títol de batxiller espanyol, d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o amb els quals Espanya no hagi subscrit acords internacionals

La prova d'accés a la universitat que faran aquests estudiants serà organitzada per la UNED.

També podran presentar-se a la prova d'accés a la universitat organitzada per la UNED:

 • Els estudiants procedents dels sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals Espanya ha subscrit acords internacionals, que no compleixen els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a les seves universitats, però que acreditin estudis homologables al títol de batxiller espanyol.
 • Els estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals, que compleixin els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a les seves universitats i que desitgin presentar-se a la fase general de la prova d'accés.

En qualsevol d'aquestes situacions, els estudiants hauran de sol·licitar l'homologació dels seus títols al títol de batxiller espanyol.

Alumnat de cicles formatius de grau superior

Els estudiants procedents de CFGS que optin, voluntàriament, per fer la fase específica de les proves d'accés a la universitat (PAU), s'examinaran d'un màxim de tres matèries de modalitat de segon de batxillerat.

Per inscriure's a les proves cal presentar un certificat del centre (original o còpia compulsada) on es faci constar:

 • Per als estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS* durant el curs 2013/14, la superació de tots els mòduls del cicle, llevat els de formació en centres de treball i/p projecte.
 • Per als titulats tècnics superiors* o equivalents, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.

* Els estudiants que estiguin en possessió del títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior o equivalents procedents de sistemes educatius estrangers o bé procedents dels sistema educatiu espanyol que es trobin en empreses a l'estranger (beca Erasmus) o centres homologats pel Govern d'Espanya, hauran de realitzar la prova a la UNED.

Altres situacions

Alumnat de sistemes educatius anteriors
 • Els estudiants amb el títol de batxillerat LOGSE o amb el curs d'orientació universitària (COU), realitzat després del curs 1974/75, que vulguin examinar-se de les PAU, hauran d'adaptar-se a les PAU del batxillerat LOE.

 • Tots aquests estudiants hauran de fer les proves a la universitat on estava adscrit el seu centre en l'any de finalització dels seus estudis.

Aquests estudiants podran examinar-se tant de la fase general de la prova com de la fase específica.

Per a aquells estudiants que hagin aprovat les PAU segons normatives anteriors i es presentin a la fase específica, la seva nota d'admissió es calcularà:

Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2

QDA = qualificació definitiva de la prova d'accés anterior

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

CONVOCATÒRIES

 • Anualment es fan dues convocatòries: una ordinària i una extraordinària. No hi ha límit de convocatòries per superar les PAU.
 • Un cop superada la prova, els estudiants poden presentar-se novament en convocatòries posteriors, ordinàries i extraordinàries, amb la finalitat de millorar la nota, en la mateixa universitat, tret que es justifiqui un canvi de residència.

La qualificació global obtinguda en les convocatòries per millorar la nota només es tindrà en compte si és superior a la nota atorgada anteriorment.

 

UNIVERSITAT ON FER LES PAU

Cada centre de batxillerat, depenent de la seva ubicació geogràfica, està adscrit a una de les set universitats públiques de Catalunya i, en conseqüència, l'estudiant ha d'examinar-se de les PAU en aquella universitat a la qual està adscrit el centre de batxillerat on va finalitzar els estudis de 2n de batxillerat.

Casos especials:

 • Estudiants que cursen el 2n de batxillerat a l'estranger: universitat a la qual estava adscrit el centre de batxillerat on van fer el 1r curs.
 • Estudiants que van cursar els estudis de COU: universitat on estava adscrit el seu centre.
 • Estudiants que han finalitzat el batxillerat fora de Catalunya i no han iniciat mai estudis universitaris de grau a Catalunya: universitat on estigui adscrit l'institut de secundària més proper al seu lloc de residència.
 • Estudiants que han finalitzat el batxillerat fora de Catalunya i han iniciat estudis universitaris de grau a Catalunya: universitat en la qual han iniciat els estudis universitaris.

 

TAXES PER A LA INSCRIPCIÓ

 Taxa ordinàriaTítol Família nombrosa general i Monoparental (50% bonificació)Títol Família nombrosa especial i altres (100% bonificació)
Quota examen 32,65 € 16,35 € 0,00 €
Quota Fase General 54,45 € 27,25 € 0,00 €
Quota Fase específica 10,95 € 5,50 € 0,00 €

Recordeu:

Un cop formalitzada la matrícula per Accesnet, en el termini establert per a cada col·lectiu d'estudiants, cal presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, on us toqui fer el tràmit.

TRIBUNALS

Els tribunals de les PAU estan integrats per un president o presidenta i vocals especialistes de les distintes matèries d'examen. Els membres dels tribunals vetllen pel correcte funcionament de les proves, en vigilen la realització i fan, posteriorment, la correcció dels exàmens.

L'assignació dels estudiants als tribunals és comunicada als centres amb anterioritat al primer dia de les proves i també es pot consultar al portal https://accesnet.gencat.cat

L'estudiant haurà d'informar-se, dies abans de les proves, de l'adreça exacta on farà els exàmens de les PAU. El tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de juny i a la de setembre i, per tant, també ho és la facultat o escola on aquest es troba (adreça i població diferents). És necessari, per tant, consultar el lloc d'examen tant a la convocatòria de juny com a la de setembre.

Els estudiants de matrícula lliure, així com tots els estudiants de la convocatòria de setembre, han de consultar el lloc on s'han d'examinar al portal http://accesnet.gencat.cat

Tribunal especial i d'incidències

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal especial i d'incidències, per a aquelles persones que necessitin una atenció especial.

Caldrà que aquests casos siguin prèviament justificats mitjançant la resolució per la qual es qualifica el grau de disminució, amb un certificat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família, on s'especifiqui el grau de minusvalidesa i la causa d'aquesta. Quan es necessiti algun tipus d'estri o instal·lació especial caldrà que se sol·liciti a l'Oficina d'Organització de les Proves d'Accés a la Universitat.

No hi ha Tribunal especial i d'incidències a la convocatòria de setembre. Els alumnes que es trobin en aquestes circumstàncies s'examinaran en els tribunals ordinaris amb les adaptacions que necessitin. En el cas que algun alumne justifiqui alguna incidència de les previstes en els supòsits descrits a l'apartat de transferències, i que afecti com a màxim tres matèries, podrà examinar-se'n l'endemà de l'últim dia de les proves. En el cas que s'hagi de realitzar cal tenir el vistiplau del coordinador de la universitat.

Transferències extraordinàries al Tribunal especial i d'incidències

1-. Només es podran transferir aquells alumnes que es trobin, exclusivament, en els supòsits següents:

 • Malaltia, accident o indisposició pròpia durant la realització de les proves. En aquest cas caldrà aportar al president del Tribunal original o còpia de l'informe d'ingrés hospitalari o bé un informe mèdic expedit pel centre d'atenció primària de referència o pel servei d'urgències d'un hospital públic en el qual s'indiqui que l'alumne no es troba en condicions d'examinar-se en el dia concret o durant el nombre de dies que el metge consideri apropiats. La transferència es farà només per aquelles proves o dies per a les quals es presenti el certificat.
 • Defunció o ingrés hospitalari d'urgències d'un familiar en primer o segon grau. En aquest cas caldrà aportar al president del Tribunal original o còpia del certificat de l'ingrés o de la defunció.
 • Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic. En aquest cas caldrà aportar al president del Tribunal original o còpia del certificat del responsable del servei corresponent (cap d'estació, cap de línia o equivalent).

2-. Els alumnes transferits realitzaran exclusivament les proves pendents per causa de les circumstàncies acreditades.

3-. El procediment serà el següent: es presentarà la documentació al president del Tribunal i aquest la trametrà al coordinador de les PAU de la universitat corresponent, el qual autoritzarà o no la transferència en aplicació dels criteris anteriors. A l'alumne se li notificarà el resultat de la proposta de transferència al llarg del mateix dia en què l'hagi sol·licitada. Contra aquesta decisió, l'alumne podrà recórrer directament a la Coordinació de les PAU tot aportant la documentació addicional que consideri pertinent. El termini per recórrer a la Coordinació de les PAU serà com a màxim l'endemà de la finalització de les proves.

Tribunal ordinari específic (dislèxia)

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal específic, en fase de convocatòria ordinària, per als alumnes amb dislèxia. Aquests alumnes, que venen avalats pel pla especial amb què han seguit el batxillerat als seus centres, s'adscriuran a un tribunal específic i únic a Barcelona. Els exàmens seran els mateixos que els de la resta d'estudiants, simultanis i anònims, però aquest col·lectiu disposarà de mitja hora més per a cada prova i hi haurà instruccions específiques per als correctors de les proves de llengües.

Per poder participar en aquest tribunal caldrà que els alumnes sol·licitants disposin del Pla individual (PI) corresponent als dos cursos de batxillerat i de la resolució favorable per part de la Comissió de Necessitats Educatives Especials de les PAU.

COM MILLORAR LA NOTA

Els estudiants podran presentar-se en convocatòries successives per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica, en la mateixa universitat on la van fer, tret que es justifiqui un canvi de residència i es vulgui fer a la universitat més propera a la nova localitat. Es prendrà en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

CADUCITAT DE LES PROVES

La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d'aquestes.

 

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució ECO/2453/2012, de 2 de novembre, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2012-2013 (DOGC 6256, 19.11.2012)
 • Ordre ECO/ 105/ 2012, de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement (DOGC 6116, 26.4.2012)
 • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE 113, 8.5.2010)
 • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 75, 28.3.2009)
 • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008)
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE 260, 30.10.2007)
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, 4.05.2006)

Enllaços relacionats