Batxillerat: Camí de la Universitat i del món laboral (16 - 18 anys)

Són les arrels per al món adult. El/la jove s'especialitza en les àrees que més li agraden i va perfeccionant les seves habilitats camí de la Universitat o Formació Professional.

L’Escola ofereix els batxillerats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències i Tecnologia perquè els alumnes puguin formar-se per accedir a estudis universitaris, de grau superior o al món laboral.

L’enfocament metodològic es basa en l’aprenentatge teòric i en l’aplicació pràctica dels continguts assolits, així com en la consecució d’un alt grau d’autonomia de l’alumne.

En els dos cursos de Batxillerat, els alumnes cursen les matèries que la llei indica per a cada modalitat i realitzen el treball de recerca.

Els alumnes reben una sòlida formació acadèmica i un seguiment i atenció personalitzada, juntament amb una orientació amb els estudis posteriors, que els permetrà desenvolupar-se de manera íntegra en la societat.