Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals de Llar D’Infant Flors de Maig atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal Llar D’Infant Flors de Maig  sota criteris de bona fe.

L’accés al portal és gratuït. En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Llar D’Infant Flors de Maig i del dissenyadors, programes i subrutines, els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal de Llar D’Infant Flors de Maig , que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Llar D’Infant Flors de Maig l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Llar D’Infant Flors de Maig , sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: Llar D’Infant Flors de Maig explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual,   Llar D’Infant Flors de Maig s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de Llar D’Infant Flors de Maig en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Llar D’Infant Flors de Maig

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del portal de Llar D’Infant Flors de Maig o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Llar D’Infant Flors de Maig per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Llar D’Infant Flors de Maig conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web de Llar D’Infant Flors de Maig
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Llar D’Infant Flors de Maig , sense el coneixement i l’autorització corresponent del centre.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.   
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Llar D’Infant Flors de Maig dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Responsabilitat en relació amb els continguts

Llar D’Infant Flors de Maig es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
Llar D’Infant Flors de Maig no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal de Llar D’Infant Flors de Maig
Llar D’Infant Flors de Maig no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

Llar D’Infant Flors de Maig es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a través de formularis serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament, L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Llar D’Infant Flors de Maig indicarà en cada cas.

Generalitats

Llar D’Infant Flors de Maig no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

Llar D’Infant Flors de Maig podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Llar D’Infant Flors de Maig i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.